Strona główna    Aktualności   Stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.


Termin składania wniosków:
- od 3 do 15 września 2012 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- od 3 września do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111.


Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł,   a od października 2012 r. miesięczna kwota dochodu na osobę nie może być większa niż 456 zł netto. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2012 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).


Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2012 r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.


Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września do grudnia 2012 - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2012 r., a wypłata do 15 grudnia 2012 r.
- od stycznia do czerwca 2013 - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2013 r., a wypłata do 30 czerwca 2013 r.


Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111. 
formularz wniosku dostępny jest:
- w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111,
- na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja

Dodano: 2012-08-21

Pozostałe aktualności
Kalendarz wydarzeń
 • Okres:
 • 0
  0
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  0
Rozkład jazdy
Nasze sprawy
 • Przygarnij zwierzątko
 • Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
 • Rozwiń skrzydła
 • Czysta gmina
 • Strefa płatnego parkowania
 • Rewitalizacja Krzeszowic
 • Kolektory słoneczne
 • Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2020
 • Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
 • Inwestycje 2008
Polecamy
 • Klasztor Czerna
 • Powiat Krakowski
 • Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Siedlcu
 • Usługi Komunalne
 • Miejsko-Gimnna biblioteka publiczna w Krzeszowicach